Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Novinky
BatterySpace teraz na slovenské

BatterySpace teraz na slovenské. Naša spoločnosť UBS sro, ktorá prevádzkuje na území SR internetove obchody Galax.cz a BatterySpace.eu sa teraz rozhodla spustiť nový internetový obchod pre svoje slovenské zakaznikov. Teraz...

viac

Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

UBS s.r.o.

 IČ: 25452207 
 DIČ: CZ25452207 

 

Korešpondenčná adresa:

UBS s.r.o.

Masarykova trieda 259/178

415 01, Teplice

 

Bankové spojenie:
 Banka: FIO  Banka a.s.
 Číslo účtu: 

2700245753/2010


 Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 165684.

                    na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.batteryspace.sk


Obchodné podmienky


                                                                                ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti UBS s.r.o., so sídlom Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha, identifikačné číslo: 25452207, zapísané v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 165684 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.batteryspace.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.2.  Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

Adresa a kontakty skladu/prevádzky: Masarykova 178, Teplice. 41501 +420 722932084, info@batteryspace.sk

 

Pre účely týchto VOP sa rozumie Kupujúcim akákoľvek osoba, ktorá objednáva tovar predávaný Predávajúcim a uzatvára kúpnu zmluvu na tento tovar.

 

Spotrebiteľom sa rozumie každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním za účelom uzavretia zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou inak koná.

 

Podnikateľom sa rozumie ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

Kupujúci podaním (odoslaním) objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českém jazyku.

 

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

                                  Informácie o uzavretej zmluve a obchodných podmienkach

 

Kupujúci podaním (odoslaním) objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

                                                            Ochrana osobných údajov.


Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie emailom.

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

                                          Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR)

 

 V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je pre prípad vzájomného vzťahu predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa:

 

Česká obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR

Štefanská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz  

Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

2. Cena

 Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má-li být realizován předmět prodeje, má spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv, čímž není nijak dotčeno v čl. 7 uvedené právo kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy.

V e-shopu se jedná o ceny aktuální vyjma zboží, jež není skladem u Prodávajícího

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností (Společnost je registrována u kolektivního systému REMA Systém, a.s.), popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

V případě zboží na objednávku je aktuální cena sdělena Kupujícímu a tato jím musí být potvrzena.

 

 

3. Objednávanie

 

Objednávať tovar je možné prostredníctvom elektronickej objednávky internetového obchodu www.batteryspace.eu z dôvodu jednoduchšej archivácie vašich požiadaviek a ich rýchlejšieho vybavenia.

 

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke nevyhnutné údaje potrebné na úspešné splnenie objednávky, tj.

meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho

IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platiteľ DPH

kód a názov tovaru podľa cenníka

jednotkovú cenu

spôsob odobratia a dopravy

dodaciu adresu

podpis osoby oprávnenej objednávať tovar

všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité.

 

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že požadované plnenie (Tovar) označí a vloží do košíka, odošle objednávku a Predávajúci túto potvrdí. V prípade e-mailovej alebo telefonickej objednávky je kúpna zmluva uzavretá doručením potvrdenia Predávajúcim o uzavretí kúpnej zmluvy. Pred potvrdením objednávky je kupujúcemu doručené potvrdenie o doručení objednávky na jej spracovanie, čo nie je považované za potvrdenie objednávky.

Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť ako požadované plnenie, dopravu aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil a tieto zmeniť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby pri prenose dát. Uzavretie zmluvy je potvrdené Kupujúcemu informatívnym emailom odoslaným na e-mail zadaný Kupujúcim. Prílohou potvrdenia o doručení objednávky je aktuálne znenie VOP vrátane Reklamačného poriadku.

 

Objednávka kupujúceho je záväzná pre obe strany okamihom jej potvrdenia predávajúcim. Kupujúci má právo na zmeny objednávky do 48 hodín po uplynutí 48 hodín objednávka je záväzná a zmena objednávky nie je možná. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky po 48 hodinách od vytvorenia objednávky kupujúcim alebo v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil alebo pripravil na prianie zákazníka. V prípade úplného zrušenia objednávky kupujúcim už potvrdenej predávajúcim, a to aj po vyššie spomínanej dôvodnej neakceptácii zmeny záväznej objednávky zo strany predávajúceho, môže predávajúci po kupujúcom podnikateľovi požadovať zmluvnú pokutu (storno poplatok) až do výšky 55% z ceny tovaru. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu prípadne vzniknutej škody. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru, predávajúci môže poskytnúť zákazníkovi alternatívnu náhradu, ktorá musí zodpovedať špecifikáciám objednaného tovaru. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, pretože objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupné vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa týka vyššie uvedená nemožnosť plnenia iba časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť iba tú časť objednávky. Predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľov tovar získava, kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny informovať bezodkladne kupujúceho, a pokúsiť sa o dohodu, kedy v prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci odstúpiť.

 

Zasielanie prepravnou službou - ČR: Tovar sa zasiela z dôvodu väčšieho komfortu pre zákazníka prepravnou službou GLS, WEIDO, Uloženka.cz, alebo Slovenská pošta. Podmienkou je objednávka prijatá do 15:00. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek v SR viď „termín expedície". Cena prepravy nie je súčasťou kúpnej ceny a riadi sa podľa aktuálneho cenníka v deň objednávky.

 

Kupujúci podnikateľ je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Spotrebiteľovi je tento postup odporúčaný s ohľadom na predchádzanie prípadným problémom spojených s neskoršou reklamáciou stavu dodávky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

Neúplnú alebo poškodenú zásielku odporúčame bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu info@batteryspace.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru zaslaného prostredníctvom prepravcu na základe platnej objednávky potvrdenej predávajúcim z iných než zákonných dôvodov je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať náhradu škody, ktorá bude predávajúcemu spôsobená.

 

Podnikateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prevzatí tovaru, najdlhšie však do 24 hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, keď bol tovar predvedený na predajni a prípadné poškodenie tovaru uplatniť u predávajúceho do 24 hod. od prevzatia tovaru. Spotrebiteľovi je tento postup odporúčaný s ohľadom na predchádzanie prípadným problémom spojených s neskoršou reklamáciou stavu dodávky.

 

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar je v okamihu prevzatia v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád, pri rozpore dodaného tovaru s kúpnou zmluvou má kupujúci nároky voči predávajúcemu v zmysle o.z. – viď reklamačný poriadok.

5. Platobné podmienky

Prevodom na základe zálohovej (proforma) faktúry

Dobierkou pri doručení tovaru

Platobnou kartou online

 

6. Zrušenie zmluvy dohodou

 

Predávajúci je oprávnený, podľa svojho uváženia, na základe žiadosti kupujúceho zrušiť kúpnu zmluvu dohodou za podmienok dohodnutých v tejto dohode. Základnou podmienkou pre prípadnú dohodu o zrušení kúpnej zmluvy je skutočnosť, že kupujúci vráti predávajúcemu tovar nepoškodený, neopotrebovaný, kompletný vrátane príslušenstva av originálnom nepoškodenom obale a jedná sa o tovar, ktorý má v okamihu návrhu na zrušenie zmluvy predávajúci ďalej v sortimente svojho tovaru, nejedná sa o tovar upravený podľa priania zákazníka, nepodlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu či zastaraniu a nejedná sa o audio a video nahrávky a počítačové programy, ktorých obal bol porušený, a ďalej noviny, periodiká a časopisy. Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu a je možné ju uzavrieť jedine spolu s odovzdaním tovaru. V prípade odmietnutia návrhu kupujúceho na zrušenie kúpnej zmluvy dohodou predávajúcim, nemá kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s podaním neakceptovaného návrhu, ktorý bol predávajúcim odmietnutý. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa čl. 7 týchto obchodných podmienok.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

 

I. Spotrebiteľ

 

Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku prostredníctvom e-shopu, má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúcej k odstúpeniu od zmluvy. Spotrebiteľ môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že buď doručí tovar osobne na sklad/prevádzkareň predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní, má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.

 

Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, pokiaľ možno v pôvodnom obale bez známok používania vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov.

Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Po odstúpení sú spotrebiteľovi vrátené rovnakým spôsobom všetky prostriedky, ktoré od neho Predávajúci prijal, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal späť Predávajúcemu.

V prípade poškodenia tovaru v čase jeho držania kupujúcim spotrebiteľom, či bude tovar nekompletný, bude po spotrebiteľovi nárokované bezdôvodné obohatenie v zmysle Obč.Z., ktoré vzniklo spotrebiteľovi, tj vyhradzujeme si právo uplatniť zodpovedajúcu kompenzáciu za zníženie hodnoty vrátenej veci. Tým nie je dotknutý nárok spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nekompletnosti tovaru dodaného prepravcom rieši reklamačný poriadok. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu, pri kúpe tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho spotrebiteľa, ako aj pri kúpe tovaru, ktorý kedy je tovar z hygienických dôvodov znehodnotený, nepredajný a mohol by predstavovať pre ďalší predaj zdravotné riziko.

 

II. Podnikateľ:

 

Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy s výnimkou ustanovení obch. zák. v prípade, že predávajúci nedodá tovar ani v novom termíne dohodnutom s podnikateľom, je podnikateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, kedy toto odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené predávajúcemu. Podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku omeškania predávajúceho, pokiaľ mu bola doručená správa o tom, že plnenie podľa kúpnej zmluvy už bolo odoslané na adresu kupujúceho.

 

Pokiaľ je tovar dodávaný v plastovom obale, ktorý je podnikateľom zničený a tovar po vrátení z dôvodu odstúpenia nemožno už predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenia tovaru, kedy výška znehodnotenia je určená ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktoré bol tovar predaný, a kúpnou cenou, za ktoré je možné tovar predať ako použitý.

 

Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci opísal;

- sa tovar hodí k účelu, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;

- tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

 

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim , alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje

Práva z vadného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia vád podľa reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

 

Obrázky sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky.

 

8. Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti UBS s.r.o. Kupujúcemu je poskytovaný ešte pred objednaním tovaru a kupujúci má povinnosť sa s ním oboznámiť.

 

Objednaním tovaru a uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenia nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1995 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

U všetkého nového tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady pri spotrebnom tovare nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť) alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný úplne riadne, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Pri odstrániteľnej vade na doposiaľ nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vadného výrobku za bezchybný. Pri odstrániteľnej vade má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nepatria, pokiaľ Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo pokiaľ vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal, okrem prípadov stanovených zákonom. Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

 

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určenej na opravu) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku.

Právne konanie pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej prejav vôle dôjde. Lehota beží od okamihu uplatnenia reklamácie. Nasledujúci deň potom, čo bola reklamácia uplatnená, je prvým dňom 30-dňovej lehoty. Pokiaľ jej koniec pripadá na sobotu, nedeľu či sviatok, potom lehota skončí najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Opotrebením spôsobeným bežným užívaním sa rozumie aj zníženie kapacity batérií. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. U použitého tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia (záruka sa nevzťahuje predovšetkým na: vady spotrebného materiálu, vady akumulátorov a batérií, chybné sektory na HDD, chybné pixely LCD (TFT) displejov); u vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná; miesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu. Tovar – počítače môžu byť osadené záručnou pečaťou, ktorá bráni neautorizovanému zásahu do počítača, pokiaľ nie je pečať prítomná, tak v rovnakom prípade Predávajúci neumožňuje zásah iného servisu ako na Kontaktnej adrese. Poškodením pečate zaniká záruka na výrobok. Pokiaľ Kupujúci chce zmeniť, vymeniť alebo z nejakého dôvodu upraviť konfiguráciu počítača, je nutné kontaktovať Predávajúceho, ktorý zaistí odbornú montáž výrobku. Predávajúci nenesie zodpovednosť za neodborný dodatočný zásah do počítača. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené stratou dát vzniknuté v dôsledku poruchy zariadenia určeného na ukladanie dát. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, neodborným zásahom, alebo poškodením účinky prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

 

Záruka na nové batérie – Na batérie sa vzťahuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov, rovnako ako na akýkoľvek iný spotrebný tovar. Záručnú dobu nemožno zamieňať za životnosť výrobku, ktorá je v prípade batérií 10 mesiacov na životnosť článkov alebo 500 cyklov – platí záruka, ktorá vyprší prvá.

 

Reklamácia Alkohol Testerov:

 

Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ vo výnimočných prípadoch nie je uvedená dlhšia doba záruky. Záruka sa nevzťahuje na potrebu kalibrácie detektora alkoholu, ktorá sa musí vykonávať vždy po pol roku alebo po prekročení 300 meraní. V prípade potreby kalibrácie bude prístroj kalibrovaný a kupujúcemu bude vopred oznámená cena kalibrácie jeho prístroja.

 

Nárok a uplatnenie zodpovednosti zo záruky zaniká aj v týchto prípadoch:

- porušením ochranných či záručných pečatí, čiarových kódov a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú,

- mechanickým poškodením tovaru,

- elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),

- poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom),

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi kancelárskemu prostrediu,

- neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- ak bol tovar alebo jeho časť poškodený počítačovým vírusom,

- pokiaľ sa závada prejavuje iba u softvéru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,

- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,

- prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

- tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

 

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené stratou dát vzniknuté v dôsledku poruchy zariadenia určeného na ukladanie dát.

 

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

- Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne.

- Pre oznámenie reklamácie môže Kupujúci využiť reklamačný formulár, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie vo webovom rozhraní obchodu.

- Doručenie reklamovaného tovaru na adresu miesta podnikania Predávajúceho.

 

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať najlacnejšou prepravnou službou na adresu prevádzky. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, zásielka by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), a pôvodného obalu, odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu s viditeľným identifikačným číslom zakúpeného výrobku, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

 

Najlacnejšia prepravná služba je Slovenská pošta

Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté.

 

Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovar, ktorý bude zapríčinený neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

 

8. Rozpor s kúpnou zmluvou

 

I. Spotrebiteľ

Pokiaľ spotrebiteľ zistí poškodenie dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle), alebo nedostal so zásielkou správne vyplnený dodací list so sériovými číslami výrobkov, dôrazne odporúčame ihneď preukázateľným spôsobom kontaktovať predávajúceho, na odstránenie týchto vád. Nároky kupujúceho spotrebiteľa riešia podľa platného občianskeho zákona a príslušného paragrafu v platnom znení.

 

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

 

V prípade spotrebiteľa sa rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje za rozpor existujúci už pri jej prijatí, ibaže kupujúci o rozpore preukázateľne vedel v okamihu prijatia tovaru a tento tovar aj napriek tomuto prijal bez výhrad, popr. . rozpor sám spôsobil. V takom prípade má kupujúci spotrebiteľ právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu záručnou opravou či výmenou veci za bezchybnú. Ak nie je takýto postup možný, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

 

II. Podnikateľ

Kupujúci – podnikateľ je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, keď tovar bol predvedený na predajni. Pokiaľ kupujúci podnikateľ zistí poškodenie tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle), alebo nedostal so zásielkou správne vyplnený dodací list so sériovými číslami výrobkov, je povinný ihneď (najneskôr do 24 hodín) preukázateľným spôsobom túto skutočnosť oznámiť predávajúceho, pokiaľ tak neurobí, nebude na jeho neskoršiu reklamáciu braný ohľad.

 

9. Reklamácia tovaru poškodeného dopravou

 

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktorý je zjavne poškodený, alebo je poškodený značným spôsobom prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vo vnútri je poškodený. Pokiaľ bude kupujúci napriek tomu tovar prevziať, je pracovník pošty alebo kuriérskej služby povinný s kupujúcim spísať protokol o poškodení zásielky. Na jeho základe potom, v prípade poškodenia obsahu balíka dopravca vybaví reklamáciu. V prípade, že kupujúci po otvorení balíka zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť poškodené pôsobením dopravy, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu (podnikateľ najneskôr do 24 h, spotrebiteľovi sa odporúča to isté) predávajúceho, ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe, a zároveň je potrebné uplatniť reklamáciu podľa reklamačného poriadku prepravcu

 

10. Vybavovanie reklamácie

 

Kupujúci doručí reklamovaný tovar na adresu predávajúceho: Masarykova 178, 415 01, Teplice. Predávajúci odporúča tovar na reklamáciu dodať vrátane príručiek, dokladov, káblov, diskiet a ostatného príslušenstva a pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. S tovarom odporúča predávajúci predložiť záručný list a dodací list, prípadne aj originálny záručný list výrobcu na urýchlenie reklamačného konania.

Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú vadu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, pokiaľ je to možné, ihneď. O uplatnení reklamácie spíše pracovník s kupujúcim spotrebiteľom reklamačný protokol, v ktorom uvedie popis reklamovanej vady, spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako nedôvodnú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole (zamietnutá reklamácia).

V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

 

 Chyby odstrániteľné

 

Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady.

Ak nie je odstránenie vady pri reklamovanom tovare, ktorá je inak odstrániteľná, ekonomicky úmerné povahe vyskytujúcej sa vady a celkovej cene tovaru, popr. ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru za tovar iný s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami.

 

11. Výmena veci

 

Pokiaľ tovar nie je skladom v deň uplatnenia reklamácie, môže sa kupujúci a predávajúci dohodnúť na konkrétnom termíne dodania náhradného tovaru. Reklamačné oddelenie po dodaní náhradného tovaru do skladu vyzve kupujúceho na odber tovaru, prípadne tovar zašle kupujúcemu na náklady predávajúceho po dohode so spotrebiteľom je možná (za predpokladu, že reklamovaný tovar určitého výrobcu sa už nevyrába alebo je dlhodobo nedostupný) aj výmena za tovar iného výrobcu ako reklamovaný tovar, ktorý má identické alebo lepšie parametre ako reklamovaný tovar a plní rovnakú funkciu s rovnakými či lepšími parametrami.

 

V prípade, že nie je možné vadu bezplatne odstrániť alebo tovar vymeniť, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Chyby neodstrániteľné

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový alebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber záleží na spotrebiteľovi.

Tie isté práva má kupujúci v prípade, že sa jedná o vady odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád nemôže kupujúci tovar riadne užívať.

 

  Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni užívaniu tovaru a kupujúci nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 kalendárnych dní, pokiaľ nebude s kupujúcim spotrebiteľom dohodnutá lehota dlhšia. Po vybavení reklamácie dostane kupujúci jedno vyhotovenie reklamačného protokolu, v ktorom bude uvedené, kedy a akým spôsobom bola reklamácia vybavená, vrátane potvrdenia o vykonaní prípadnej opravy a o dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Pokiaľ bola reklamácia vybavená výmenou tovaru, obsahuje protokol nové sériové číslo vymeneného tovaru. Ďalšie prípadné reklamácie vymeneného tovaru odporúčame kupujúcemu spotrebiteľovi uplatňovať na základe tohto reklamačného protokolu, ktorý nahrádza záručný a dodací list.

 

II. Podnikateľ

 

Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo ju zistil, najneskôr však do 3 dní od jej zistenia.

 

Odporúčame tovar na reklamáciu dodať vrátane príručiek, dokladov, káblov, diskiet a ostatného príslušenstva a pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. S tovarom musí byť predložený záručný list a dodací list, prípadne aj originálny záručný list výrobcu na urýchlenie reklamačného konania.

 

Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú vadu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, a či sa jedná o podstatné porušenie zmluvy alebo nepodstatné, pokiaľ je to možné ihneď. O uplatnení reklamácie spíše pracovník s kupujúcim reklamačný protokol, v ktorom uvedie popis reklamovanej vady, spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady zistí predávajúci, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu podnikateľovi bez zbytočného odkladu.

 

12. Mimozáručná oprava

 

Predávajúci ich môže, ale nie je povinný v rámci zachovania dobrého mena spoločnosti bezplatne odstrániť vadu na predmete kúpy aj v prípade, že táto bola u predávajúceho uplatňovaná ako reklamácia vád tovaru, ktorú ale predávajúci neuznal ako oprávnenú. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, že neuznáva jeho reklamáciu, a že oprava či odstránenie vád bolo vykonané ako mimozáručná bezplatná oprava v rámci zachovania dobrého mena predávajúceho.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 12. 5. 2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP.

 

 

Copyright 2015 - 2024 © Batteryspace.sk
Porovnanie cien na Pricemania.sk